admin

ПРОЕКТ ЕС

„ЛОКАН“ ЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-1541-С01 и изпълнява проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на

ПРОЕКТ ЕС Read More »