ПРОЕКТ ЕС

„ЛОКАН“ ЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-1541-С01 и изпълнява проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.
Общата цел на настоящото проектно предложение е подкрепа и постигане на положителен ефект по отношение на „ЛОКАН“ ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на сключения договор, ЛОКАН ЕООД ще получи подкрепа, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта. Не на последно място, в резултат на успешното изпълнение на проекта, фирмата ще запази потенциала да се възстановява и да преодолява икономическите последствия от пандемията COVID-19 и ще стабилизира ресурсите си, за да продължи да функционира и съществува в подобна усложнена икономическа обстановка.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 26.09.2020 г.

 


„ЛОКАН“ ЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0751-C01 и изпълнява проект “Подобряване на енергийната ефективност и капацитет на ЛОКАН ЕООД”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.
Общата цел на настоящото проектно предложение е постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на ЛОКАН ЕООД чрез реализиране на мерки за намаляване на енергийното потребление в дружеството.

В резултат от изпълнението на планираните дейности, ЛОКАН ЕООД ще може да започне да прилага по-екологична производствена политика, чрез използване на енергоефективни технологии, щадящи околната среда. Въвеждането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт БДС EN ISO 50001, ще позволи на фирмата да оптимизира използването на енергия, което ще доведе до намаляване и на енергопотреблението. Не на последно място, в резултат на успешното изпълнение на заложените по проекта дейности, фирмата ще повиши значително производствения си капацитет и качеството на продукцията си, което ще позволи привличане на нови клиенти и разширяване на дейността.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 83 774.91 лв., от които 54 113.07 лв. европейско и 9 549.37 лв. национално съфинансиране.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 20.11.2018 г.